Deriv Açyk hasap - Deriv Turkmenistan - Deriv Türkmenistan

Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly


Deriwde hasaby nädip açmaly


Söwda hasaby nädip açmaly


Deriwde hasap açmak prosesi ýönekeý.
  1. Web sahypasyna giriň Deriv ýa-da basyň şu ýere döretmek üçin .
  2. quot; Mugt deno hasaby dörediň quot; düwmesine basyň ýa-da sosial ulgam arkaly hasaba alyň. hasaba alyş sahypasy .
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
Enter your Email, check the checkbox and click the "Create demo account" button
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
An email confirmation link will be sent to your email address. Click the "Verify my email" button to confirm
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
You will be shown a new screen to create new demo account, enter your country, password for your account and click "Start trading"
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
Congratulations! Your registration for Demo Account is finished!Now you have 10,000 USD for Trading with Demo Account.
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
Let’s go through the second option, If you want to trade with Real Account, click "Add" as below
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
Firstly Choose your Currency, click "Next"
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
Enter you Personal Details, click "Next"
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
Enter your Address Details and click "Next"
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
Read the Term of Use of Derv, check the checkbox and click "Add account" button
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
Your Registration for Real Acocunt is finished
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
How to Deposit Money in Deriv

How to Open with Facebook account

Also, you have an option to open your account through web by Facebook and you can do that in just few simple steps:

1. Click on Facebook button at the registration page
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
2. Facebook login window will be opened, where you will need to enter your email address or phone number that you used to register in Facebook

3. Enter the password from your Facebook account

4. Click on “Log In”
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
Once you’ve clicked on the “Log in” button, Deriv is requesting access to: Your name and profile picture and email address. Click Continue...
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
After That You will be automatically redirected to the Deriv platform.


How to Open with Google account

1. Google hasaby bilen ýazylmak üçin sahypadaky degişli düwmä basyň.
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
2. Açylýan täze penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
Ondan soň, hyzmatdan e-poçta salgyňyza iberilen görkezmelere eýeriň.

Apple ID bilen nädip açmaly

1. Apple ID bilen ýazylmak üçin sahypadaky degişli düwmä basyň.
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
2. Açylýan täze penjirede Apple ID-i giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
3. Soňra Apple ID-iň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
Ondan soň, hyzmatdan Apple ID-ä iberilen görkezmelere eýeriň.


Hasap soraglary


Näme üçin hasap açyp bilemok?

Toparymyzyň tejribesine laýyklykda, müşderileriň hasaba alynmagy üçin aşakdaky ölçegleri kesgitledik:

Müşderiler azyndan 18 ýaşynda bolmaly.
Müşderiler Kanadada, Gonkongda, Ysraýylda, Jerside, Malaýziýada, Maltada, Paragwaýda, BAE-de, ABŞ-da ýa-da Maliýe Hereket Iş topary (FATF) tarapyndan strategiki kemçilikler bar diýlip kesgitlenen çäklendirilen ýurtda ýaşap bilmezler.


Şahsy maglumatlarymy nädip üýtgedip bilerin?

Hasabyňyz tassyklanmadyk bolsa, Sazlamalar Şahsy maglumatlaryna girip, adyňyzy, doglan senäňizi ýa-da raýatlygyňyzy üýtgedip bilersiňiz.

Hasap doly tassyklanan bolsa, islenýän üýtgeşmeleri talap edip bilet iberip bilersiňiz. Şahsyýetiňizi we salgyňyzy tassyklaň.


Hasaplarymyň walýutasyny nädip üýtgedip bilerin?

Goýum goýanyňyzdan ýa-da DMT5 hasaby döredeniňizden soň, diňe Müşderi goldawyna ýüz tutup puluňyzy üýtgedip bilersiňiz.

Deriwden pul nädip çykarmaly

Yza çekmek usuly


Onlaýn bank işi

Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly

Karz / debet kartlary

Bellik : Çekişler kartyňyzda pikirlenmek üçin 15 iş gününe çenli dowam edip biler. Mastercard we Maestro çykarmak diňe Angliýanyň müşderileri üçin elýeterlidir.

Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly

Elektron gapjyklar

Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly

Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly


Kriptokurluşlar

Bellik : Çekmek üçin iň az mukdar iň soňky walýuta hümmetine baglylykda üýtgeýär. Bu ýerde görkezilen sanlar tegelek edildi.
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly

Fiat onramp - Meşhur biresalarda kripto satyn alyň.

Bellik : Bu töleg usullary diňe kripto söwda hasaplary bolan müşderilerimiz üçin elýeterlidir.

Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly

Visa kreditini ýa-da debet kartyny ulanyp yzyna almak

Walýuta
  • USD, GBP, EUR we AUD
Gaýtadan işlemek wagty
  • Çekişler: 1 iş güni
Min-max yzyna almak
  • 10-10,000

* Iň az we iň ýokary mukdar USD, GBP, EUR we AUD degişlidir.


1. Log in to your Deriv account and click on Cashier.
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
2. Click on Withdrawal. You will receive an email asking you to verify your withdrawal request
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
3. Follow the link that is sent to your email and it will redirect you to the Deriv cashier.
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
4. Enter the desired amount that you wish to withdraw from your Deriv account and select Debit/Credit card as your method of withdrawal.
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
5. Enter the required card credentials.
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
6. You will then receive a confirmation of the withdrawal request.
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
7.
You will receive an email confirmation stating that the request for the withdrawal was received along with the processing time.
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
8.
Once the withdrawal has been processed, you will receive another email stating that it was successful and the funds will be reflected on your chosen card
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly

Withdrawal using FasaPay

Currencies

  • USD
Processing time
  • Withdrawals: 1 working day
Min-max Withdrawal
  • 5-10,000


1. Log in to your Deriv USD account and select Cashier.
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
2. Choose Withdrawal and click on Request authentication email.
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
3. You will receive an email to verify your withdrawal request. Click on Yes, its me! or copy and paste the link into your browser.
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
4. Enter the amount you wish to withdraw and select FasaPay.
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
5.
Enter your FasaPay account number and click on Request payout.
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
6.
You will then receive a payout request confirmation message.
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
7. You will receive a payout request confirmation email.
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
8.
You will also receive an email notification for your successful withdrawal
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly

Withdrawal using Bitcoin (BTC)

Processing time
  • Subject to internal checks

Min withdrawal
  • Equivalent to 25 USD

1. Giriň Deriv BTC hasabyňyz we gidiň Kassir / a Hakyky tassyklama e-poçta soraň. alarsyňyz petikli gapjyk üstünlikli çykarylyşyny görüp bilersiňiz. Deriv hasabyňyzdaky beýannamada 7. petikli gapjykda görkeziler. görersiňiz. Gaýtadan işlemek içerki barlaglara sezewar edilýär. Üstünlik gazanylandan soň, serişdeleriňiz geleşigi garaşylýan Soňra 6. . oneerine ýetirildi we basyň BTC gapjyk adresiňizi 5. . Çekmek we basyň yzyna almak we isleýän mukdaryňyzy BTC gapjyk adresiňizi ugrukdyrylarsyňyz. Deriv kassiri Siz 4. basyň, bu men! Hawa haýyş. tassyklama e-poçta yzyna almak üçin 3. saýlaň we basyň Çekmek
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly
2. .
Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly

Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly

Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly

Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly

Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly

Derivde hasaby nädip açmaly we puluny nädip çykarmaly

Yza çekmek barada soraglar


Yza çekmek üçin näçe wagt gerek?

Goýumlaryňyz we goýumlaryňyz bir iş gününiň dowamynda (Duşenbe-Juma, ir sagat 9: 00-dan GMT + 8) gaýtadan işlener. Bankyňyzyň ýa-da pul geçiriş hyzmatyňyzyň haýyşyňyzy ýerine ýetirmek üçin goşmaça wagt talap edip biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.


Çekiş barlagymyň möhleti gutardy. Näme etmeli?

Bu mesele, "Yza çekmek" düwmesine birnäçe gezek basmagyň netijesi bolup biler. Againene bir gezek yza çekilmäge synanyşyň we soňra e-poçtaňyza iberilen iň soňky tassyklama baglanyşygyna basyň. Baglanyşygy bir sagadyň dowamynda ulanýandygyňyzy anyklaň.


Çekiş çäklerimi nädip aýyryp bilerin?

Şahsyýetiňizi we adresiňizi barlamak arkaly çykdajy çäkleriňizi galdyryp bilersiňiz. Häzirki çykdajy çäkleriňizi görmek üçin Sazlamalar Howpsuzlygy we Howpsuzlyk Hasap çäklerine girmegiňizi haýyş edýäris.


Goýum bonusymy yzyna alyp bilerinmi?

Mugt bonus mukdaryny, pul dolanyşygynyň bahasynyň 25 essesinden geçenden soň yzyna alyp bilersiňiz.

Näme üçin Maestro / Mastercard-a pul alyp bilemok?

Mastercard we Maestro kartoçkalaryny yzyna almak diňe Angliýanyň müşderileri üçin elýeterlidir. Angliýadan däl bolsaňyz, ýerine elektron gapjyk ýa-da cryptocurrency ulanyp ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.


DMT5 hakyky pul hasabymdan serişdeleri nädip alyp bilerin?

Derivdäki MT5 hasabyňyzdan serişdeleri çykarmak üçin serişdeleri Deriv hasabyňyza geçirmeli bolarsyňyz. Hasaplaryň arasynda kassir geçirişine gidiň we ekrandaky görkezmelere eýeriň.

Geçirişler bada-bat. Thehli ädimleri ýerine ýetireniňizden soň, DMT5 hasabyňyz balansy derrew täzelener.


Deriv X hakyky pul hasabymdan serişdeleri nädip çykaryp bilerin?

Derivdäki Deriv X hasabyňyzdan serişdeleri çykarmak üçin ilki bilen serişdeleri Deriv hasabyňyza geçirmeli bolarsyňyz. Hasaplaryň arasynda kassir geçirişine gidiň we ekrandaky görkezmelere eýeriň.

Deriv hasabyňyzdan şahsy hasabyňyza çykmak üçin “Cashier - Retrawal” -a gidiň we ekrandaky görkezmelere eýeriň. Şahsyýetiňizi barlamaly we puluňyzy tassyklamaly bolarsyňyz.

Saýlanan töleg usulyňyzy gaýtadan işlemegiň wagtyndan soň, serişdeleriňiz şahsy hasabyňyza goýlar. Işleýiş wagtlaryny Töleg usullarymyz sahypasynda barlap bilersiňiz.
Thank you for rating.